math

Wednesday, June 14, 2006

การนับเบื้องต้น

จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนสามารถ
1.อธิบายกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
2.เขียนแผนภาพต้นไม้แสดงแนวคิด

แนวคิด
การนับเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ความเข้าใจในเรื่องการนับจะช่วยให้สามารถนำไปใช้ในการหาจำนวนวิธีคิด ทางเลือกทั้งหมด

ขั้นตอนการศึกษา
ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 .1 เรื่อง การนับเบื้องต้น
ผู้เรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง การนับเบื้องต้น โดยให้ดาวน์โหลดแฟ้มใบงานชื่อ activity_b1.zip ทำการพิมพ์คำตอบและอัพโหลดกลับไปยัง sanehk@hotmail.com โดยตั้งชื่อเป็นคำตอบว่า username_b1.zip (username คือ ชื่อนักเรียน)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home